Aanmelden en werkwijze

Aanmelding: U kunt zich telefonisch of per e-mail bij mijn praktijk aanmelden (e-mail heeft de voorkeur aangezien ik wegens mijn werkzaamheden niet altijd de telefoon kan opnemen). Als u wilt dat de sessies worden vergoed door uw zorgverzekeraar, is een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Aanpassingsstoornissen, enkelvoudige/specifieke fobieen en werkproblemen zijn uitgesloten van verzekerde zorg: als u voor deze klachten toch behandeld zou willen worden geldt het OZP (overig zorgproduct)-tarief.

Met zorgverzekeraar VGZ (waaronder ook vallen: Univé, UMC, IZA, Zekur, Promovendum, BeSured, National Academic, IZZ, Bewuzt) evenals met CZ, OHRA en Nationale Nederlanden heb ik voor 2021 geen contract afgesloten. Dit betekent dat als u bij een van deze verzekeraars bent verzekerd, de kosten van de therapie door u aan mij worden betaald, waarna na afronding van de therapie deze kosten deels (of geheel indien u een restitutiepolis heeft) aan u worden terugbetaald door uw zorgverzekeraar. Informeer wederom bij uw zorgverzekeraar voor meer informatie hierover. Met alle overige zorgverzekeraars heb ik (voor 2021) contracten afgesloten.

Werkwijze: Na aanmelding kunt u bij mij terecht voor het eerste gesprek. Dit gesprek wordt, indien nodig tezamen met een tweede sessie, gebruikt voor de intakefase. In deze fase zullen uw klachten en hulpvraag besproken worden. We inventariseren samen hoe uw klachten zijn ontstaan, in welke context zij optreden en hoe de klachten in stand gehouden worden. Er zal ook een (voorlopige) diagnose gesteld worden. Tevens wordt uitgelegd hoe de klachten verminderd of verholpen zouden kunnen worden. Er zal in overleg met u een behandelplan (inclusief behandeldoelen en prognose) worden opgesteld. Na de intakefase wordt, wederom in overleg met u, tot therapie overgegaan (hiervoor bestaat geen wachttijd: we kunnen direct doorgaan met de behandeling, indien gewenst en van toepassing). Therapiesessies vinden normaliter eens per week of eens per 2 weken plaats. Een therapiesessie duurt 45 a 50 minuten (plus 10 a 15 minuten indirecte tijd aan dossiervoering). Regelmatig zal er ruimte zijn voor een behandelevaluatie en indien nodig worden behandeldoelen bijgesteld. In principe is de hulp die ik bied relatief kortdurend van aard (Basis GGZ).

Ik werk vooral cognitief-gedragstherapeutisch (zie ook www.vgct.nl). Middels bewezen effectieve behandelmethoden wordt de samenhang tussen gevoelens, gedrag en gedachten nader bekeken. Omdat het belangrijk is om datgene wat in de therapie is besproken in de dagelijkse praktijk te brengen, zullen nu en dan opdrachten voor thuis worden meegegeven. Deze opdrachten zijn bijvoorbeeld registratieopdrachten, schrijfopdrachten, of gedragsexperimenten. Indien nodig kunnen ook EMDR therapie-sessies gegeven worden, zie voor meer informatie over EMDR www.emdr.nl.

Wanneer u niet tevreden bent over mij of de behandeling, kunt u dat met mij bespreken. Ik zal uw klachten serieus nemen en we zullen samen kijken of we een oplossing kunnen vinden. Indien dit niet het geval is, kunt u aan de huisarts een verwijzing naar een andere psycholoog vragen. Ook bestaat er een klachten- en geschillenregeling om, indien u dat wenst, aan uw onvrede gehoor te geven. Hiervoor kunt u zich wenden tot mijn beroepsvereniging (http://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/).

Na afronding van de behandeling zullen enkele van uw gegevens gepseudonimiseerd (niet herleidbaar naar personen) worden aangeleverd aan het landelijke DIS (DBC informatie systeem). De gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. Indien u bezwaar heeft tegen de aanlevering van deze gegevens, laat mij dit dan weten. Zie voor meer informatie: http://www.dbcinformatiesysteem.nl/Vertrouwelijkheid-DIS-data.

Wachttijden: Aanmeldingswachttijd (laatste actualisatie op 3-9-2021): aanmeldstop voor locatie Amsterdam, voor locatie Haarlem; ca. 8 weken. Behandelingswachttijd (laatste actualisatie op 3-9-2021): na het intakegesprek kunnen we direct doorgaan met de behandeling.

Wachttijden zijn onafhankelijk van waar u verzekerd bent. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Kosten: De meeste zorgverzekeraars (ik heb met hen contracten gesloten, behalve met VGZ (waaronder ook vallen: Univé, UMC, IZA, Zekur, Promovendum, BeSured, National Academic, IZZ, Bewuzt) en met CZ, OHRA, Nationale Nederlanden) vergoeden, afhankelijk van uw klachten evenals de ernst ervan (zorgvraagzwaarte), vanuit de basisverzekering de gesprekken alhier. Om in aanmerking voor vergoeding te komen, is een verwijzing van uw huisarts noodzakelijk. Het is raadzaam om uw verzekeringspolis te bekijken of naar de voorwaarden te informeren bij uw zorgverzekeraar, om te zien of uw klachten in aanmerking komen voor vergoeding. Vergoedingen verschillen namelijk per zorgverzekeraar en per verzekeringspakket. Houd verder rekening met het wettelijk vastgestelde eigen risico van 385 euro per jaar (2021). Een therapiesessie van 45 minuten (plus 15 minuten administratietijd) zonder vergoeding van de zorgverzekeraar kost 98 euro (OZP-overig zorgproduct). Indien een afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd (per telefoon of email), of wanneer de afspraak niet wordt nagekomen, zal ik het tarief van 49 euro voor een no show hanteren.

Behandeltarieven per 1-1-2021: Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk per 1-1-2021 86% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gb-ggz. Dit zijn de tarieven voor de gb-ggz in 2021: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_243894_22/1/ Tarief Overig (zorg)product [1] Het maximum OVP-tarief voor de prestatie ovp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2021: € 114,41 per sessie. Het tarief in mijn praktijk is 86% van dit maximumtarief. Tarief zelfbetalers Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 86% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gb-ggz. Voor de tarieven in de gb-ggz zie vraag a. Voorwaarden en tarief no-show: Het tarief voor een no-show, waarvan sprake is indien een afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd (per telefoon of e-mail), of wanneer de afspraak niet wordt nagekomen, is € 49,00 per gemiste afspraak. [1]

Betalingsvoorwaarden: Artikel 1 Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt. Artikel 2 No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de patiënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden. Artikel 3 De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald. Artikel 4 Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen. Artikel 6 Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Artikel 7 Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25. Artikel 8 Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.  

Kwaliteitsstatuut Het kwaliteitsstatuut van mijn praktijk kunt u hier inzien.

Privacystatement Het privacystatement van mijn praktijk is hier in te zien.